Česká algologická společnost

Stanovy společnosti

Čl. I.

Česká algologická společnost je dobrovolným, nezávislým a nepolitickým spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník").

Čl. II.

Název a sídlo

 1. Název spolku zní: Česká algologická společnost, z. s. (dále jen "ČAS" nebo také jen "spolek"). Anglický ekvivalent názvu ČAS je "Czech Phycological Society".
 2. ČAS má své sídlo na adrese: Benátská 433/2, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00.

Čl. III.

Cíl a poslání ČAS

ČAS sdružuje odborníky, kteří studují řasy a sinice z teoretického i aplikovaného hlediska. Zájmy, kjejichž naplňování byl ČAS založen, jsou: podpora, rozvoj a zvyšování úrovně vědního oboru algologie a činnosti s tím související. Naplňování těchto zájmů je cílem a posláním ČAS. 

Čl. IV.

Hlavní činnost ČAS, majetek a hospodaření

 1. Hlavní činností ČAS je uspokojování a ochrana zájmů, kjejichž naplňování byla ČAS založena. Za tímto účelem ČAS provozuje a vykonává zejména následující činnosti:

  a) podpora a rozvoj algologie rozvíjením vědecké, pedagogické a popularizační činnosti,

  b) organizace, prohlubování a koordinace spolupráce svých členů působících ve vědě i praxi,

  c) pomoc členům spolku při jejich odborné činnosti,

  d) pořádání vědeckých konferencí, odborných a vzdělávacích kurzů apod. včetně akcí se zahraniční účastí,

  e) vydávání a distribuce odborných publikací,

  f) spolupráce se zahraničními subjekty,

  g) oceňování osob podle čl. IX. odst. 13 těchto stanov.

 2. Hlavní činnost ČAS není podnikáním ani jinou výdělečnou činností.
 3. Vedle hlavní činnosti může ČAS vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající vjiné výdělečné čin nosti než je podnikání, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo vhospodárném využití spolkového majetku. Takovou jinou výdělečnou činnost než je podnikání nevykonává spolek za účelem dosažení zisku.
 4. Činnost ČAS může být financována především, nikoli však výlučně, z členských příspěvků, státních příspěvků, zdědictví, odkazů, darů, dotací, grantů, zprodeje odborných publikací, poplatků za účast na akcích pořádaných ČAS a zdalších případných příjmů ze své činnosti.
 5. Majetek ČAS, stejně jako zisk z činnosti, lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 

Čl. V.

Členství

 1. Členství v ČAS je dobrovolné a nezávislé na členství v jiných subjektech. Členství v ČAS je řádné nebo čestné.
 2. Řádným členem ČAS se může stát každá fyzická osoba,

  a) která dovršila věk 18 let,

  b) která souhlasí se stanovami ČAS,

  c) která doručila přihlášku zveřejněnou na webových stránkách ČAS výboru ČAS, přičemž na rubové stránce takové přihlášky je členství takové osoby doporučeno alespoň dvěma stávajícími členy ČAS,

  d) o jejímž přijetí za člena rozhodla členská schůze ČAS a zároveň

  e) která nejpozději do jednoho měsíce ode dne konání členské schůze, na níž bylo rozhodnuto o jejím přijetí za člena ČAS, zaplatí členský příspěvek na aktuální kalendářní rok.

 3. Daná osoba se stává řádným členem ke dni, kdy splní všechny podmínky uvedené vodst. 3 písm. a) až e) tohoto článku.
 4. Čestným členem ČAS se může stát významný vědecký nebo odborný pracovník působící voboru algologie na návrh alespoň pěti členů ČAS, jestliže sčestným členstvím vČAS souhlasí a o jeho zvolení za čestného člena rozhodla členská schůze ČAS.
 5. Členství řádného či čestného člena ČAS zaniká:

  a) dobrovolným vystoupením,

  b) úmrtím,

  c) vyloučením člena; členská schůze ČAS má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle a/nebo poslání ČAS dle těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle těchto stanov.

 6. Členství řádného člena zaniká také nezaplacením členských příspěvků po dobu tří let. 

Čl. VI.

Práva a povinnosti člena

 1. Řádný člen ČAS má právo:

  a) podílet se na činnosti ČAS,

  b) účastnit se všech akcí pořádaných ČAS,

  c) být pravidelně informován o dění vČAS,

  d) podávat návrhy, podněty, vznášet dotazy orgánům ČAS,

  e) obdržet odpověď na své podání v přiměřené době,

  f) volit a být volen do výboru ČAS,

  g) navrhovat změny stanov ČAS,

  h) nahlížet do seznamu členů,

  i) účastnit se členské schůze ČAS.

 2. Řádný člen ČAS má povinnost:

  a) platit členské příspěvky ve výši a vdobě splatnosti stanovené členskou schůzí,

  b) chránit a zachovávat dobré jméno ČAS a dbát o dobrou pověst ČAS,

  c) dodržovat stanovy ČAS,

  d) sdělit ČAS včas případnou změnu svých osobních či kontaktních údajů.

 3. Čestný člen má práva a povinnosti dle tohoto článku svýjimkou povinnosti platit členské příspěvky dle odstavce 2 písm. a) tohoto článku.

Čl. VII.

Seznam členů

 1. Výbor ČAS vede seznam členů, v němž se u každého člena uvádějí následující údaje: příjmení, jméno, tituly, pracoviště, telefon, e-mailová adresa; bydliště, datum narození. Údaje uvedené vpředchozí větě za středníkem jsou přístupné toliko členům výboru ČAS.
 2. Zápis a výmaz ze seznamu členů provádí výbor ČAS. Výbor provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
 3. Každý člen je povinen neprodleně sdělit výboru ČAS změnu svých osobních údajů zapisovaných do seznamu členů, pokud došlo kjejich změně.

Čl. VIII.

Orgány ČAS

Orgány ČAS jsou:

a) členská schůze,
b) výbor.

Čl. IX.

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem ČAS.
 2. Členská schůze projednává činnost ČAS za období od posledního konání členské schůze, přijímá zásady činnosti pro následující období, hodnotí práci výboru a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost ČAS.
 3. Do působnosti členské schůze ČAS patří:

  a) určovat hlavní zaměření činností ČAS,

  b) rozhodovat o změně stanov,

  c) schvalovat rozpočet ČAS na příslušný kalendářní rok,

  d) schvalovat zprávu o hospodaření a zprávu o činnosti výboru za uplynulý kalendářní rok,

  d) rozhodovat o přijetí či vyloučení řádného nebo čestného člena,

  e) volit a odvolávat jmenovitě předsedu výboru, místopředsedu výboru, tajemníka, editora a hospodáře jakožto členy výboru,

  f) stanovovat úkoly pro výbor,

  g) hodnotit činnost výboru i jeho jednotlivých členů,

  h) rozhodovat o výši a době splatnosti členského příspěvku,

  i) rozhodování o přeměně ČAS,

  j) rozhodování o zrušení ČAS s likvidací, volbě a odvolání likvidátora.

 4. Členská schůze si může vyhradit rozhodování případů, které náleží do působnosti výboru ČAS.
 5. Členská schůze je svolávána výborem podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok.
 6. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen do výboru ČAS má každý člen ČAS.
 7. Pozvánku na členskou schůzi spolu s jejím programem rozesílá výbor ČAS všem členům nejméně třicet dní před jeho konáním na e-mailovou adresu všech jednotlivých členů uvedenou v seznamu členů ČAS.
 8. Nezvolí-li členská schůze jinou osobu, předsedá členské schůzi předseda nebo jím pověřená osoba (dále jen "předsedající").
 9. Předsedající řídí členskou schůzi. Návrh programu musí být dán členům ČAS na vědomí výborem ČAS nejpozději společně s pozvánkou na členskou schůzi. Jsou-li na členské schůzi přítomni všichni členové ČAS oprávnění hlasovat, může každý člen ČAS nejpozději do hlasování o schválení programu členské schůze navrhnout jeho změnu; jinak může navrhnout změnu programu výboru nejpozději do doby, kdy bude všem jednotlivým členům odeslána pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem.
 10. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Usnesení přijímá členská schůze většinou hlasů přítomných členů. K usnesení o změně stanov nebo zrušení ČAS se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů.
 11. Člen ČAS přítomný na členské schůzi může až do jejího skončení podat námitku proti usnesení členské schůze, pokud dojde k závěru, že toto usnesení je v rozporu s právním řádem ČR nebo se stanovami ČAS. O námitce rozhodne členská schůze hlasováním. Pokud členská schůze námitku přijme, je její původní usnesení ve věci tímto hlasováním zrušeno; v opačném případě zůstává původní usnesení ve věci platné.
 12. Rozhodování mimo členskou schůzi (rozhodování per rollam) je možné, jestliže osoba oprávněná svolat členskou schůzi zašle návrh rozhodnutí na adresu uvedenou v seznamu členů, dostačuje i odeslání na e-mailovou adresu členů. Návrh takového rozhodnutí musí obsahovat:

  (i) Lhůtu pro doručení vyjádření členů, a není-li taková lhůta uvedena, pak činí 15 dnů, pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi,

  (ii) Podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí.

  Nedoručí-li člen osobě oprávněné ke svolání členské schůze písemný souhlas s návrhem usnesení v příslušné lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů. Rozhodnutí včetně dne jeho přijetí oznámí spolek nebo osoba oprávněná svolat členskou schůzi všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí, dostačuje i odeslání na e-mailovou adresu členů.

 13. Pokud se na tom usnese členská schůze, může ČAS ocenit osobu, která se mimořádně zasloužila o rozvoj algologie. Takové ocenění může mít také peněžitý charakter ve výši, na které se v daném případě usnese členská schůze.

Čl. X.

Výbor

 1. Výbor je statutárním orgánem ČAS.
 2. Výbor řídí činnost ČAS v souladu s těmito stanovami a usneseními členské schůze v období mezi jednotlivými členskými schůzemi ČAS.
 3. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným pěti členy výboru, kterými jsou předseda výboru, místopředseda výboru, tajemník, editor a hospodář.
 4. Za ČAS jedná předseda výboru samostatně.
 5. Členství ve výboru zaniká zánikem členství v ČAS, odstoupením z funkce nebo odvoláním.
 6. Funkční období každého jednotlivého člena výboru činí pět let a automaticky se prodlužuje o dalších pět let, pokud nedošlo nejpozději v poslední den funkčního období, které má být prodlouženo, kzániku členství dané osoby ve výboru.
 7. Pokud zanikne funkce člena výboru v období mezi jednotlivými zasedáními členské schůze a funkce zůstane neobsazena, počet členů výboru se dočasně sníží a práva a povinnosti takového člena výboru budou rozděleny mezi ostatní členy výboru dle rozhodnutí výboru.
 8. Funkce člena výboru zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení o odstoupení předsedovi výboru. V případě předsedy výboru zaniká jeho funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení o odstoupení místopředsedovi výboru.
 9. Členové výboru jsou povinni jednat při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře.
 10. Výbor připravuje návrh rozpočtu ČAS pro příslušný kalendářní rok a předseda výboru tento návrh předkládá členské schůzi ke schválení.
 11. Předseda výboru, kromě jiného, podává členské schůzi zprávu o činnosti výboru.
 12. Místopředseda výboru zajišťuje propagaci akcí ČAS a spolupráci se subjekty, které se zabývají stejnou či podobnou problematikou jako ČAS v České republice i vzahraničí.
 13. Tajemník je zodpovědný za záležitosti organizační povahy.
 14. Editor je šéfredaktorem odborného časopisu Fottea a zajišťuje jeho vydávání.
 15. Hospodář je zodpovědný za hospodaření ČAS vsouladu se závaznými právními předpisy dle rozpočtu schváleného členskou schůzí. Hospodář předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok.
 16. Výbor dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování poslání ČAS. Výboru patří působnost ve všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny členské schůzi.
 17. Do působnosti výboru dále náleží:

  a) svolávat členskou schůzi,

  b) připravovat rozpočet a roční účetní závěrku hospodaření a předkládat je ke schválení členské schůzi;

  c) přijímat zaměstnance, určovat jejich pracovní náplň a ukončovat jejich pracovní poměr,

  d) zřizovat komise pověřené plněním konkrétních úkolů a jmenovat jejich členy,

  e) podávat zprávu o své činnosti za uplynulý rok členské schůzi.

 18. Schůze výboru svolává a řídí předseda výboru a vjeho nepřítomnosti předsedou pověřený člen výboru.
 19. Výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů; usnesení přijímá většinou hlasů přítomných členů. Předseda výboru svolá schůzi výboru vždy do dvou týdnů, byl-li o to požádán alespoň třetinou členů výboru. Nesvolá-li předseda v takovém případě schůzi výboru, může tak učinit i jiný člen výboru.

Čl. XI.

Zrušení a likvidace ČAS

 1. ČAS může být zrušena rozhodnutím členské schůze nebo z důvodu stanoveného zákonem.
 2. O způsobu naložení slikvidačním zůstatkem ČAS rozhodne členská schůze s tím, že tento smí sloužit toliko vědeckým účelům.

Čl. XII.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Výroční plenární schůze podle dosavadního znění stanov se nabytím účinnosti tohoto znění stanov považuje za členskou schůzi. Pracovní konference ČAS podle dosavadního znění stanov se nabytím účinnosti tohoto znění stanov považuje za konferenci ČAS.
 2. Znění těchto stanov nabývá účinnosti dnem 5. 2. 2016, kdy bylo schváleno výroční plenární schůzí ČAS dne 4. 2. 2016.


Čl. I.

Česká algologická společnost je dobrovolným, nezávislým a nepolitickým spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník").

Čl. II.

Název a sídlo

 1. Název spolku zní: Česká algologická společnost, z. s. (dále jen "ČAS" nebo také jen "spolek"). Anglický ekvivalent názvu ČAS je "Czech Phycological Society".
 2. ČAS má své sídlo na adrese: Benátská 433/2, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00.

Čl. III.

Cíl a poslání ČAS

ČAS sdružuje odborníky, kteří studují řasy a sinice z teoretického i aplikovaného hlediska. Zájmy, kjejichž naplňování byl ČAS založen, jsou: podpora, rozvoj a zvyšování úrovně vědního oboru algologie a činnosti s tím související. Naplňování těchto zájmů je cílem a posláním ČAS. 

Čl. IV.

Hlavní činnost ČAS, majetek a hospodaření

 1. Hlavní činností ČAS je uspokojování a ochrana zájmů, kjejichž naplňování byla ČAS založena. Za tímto účelem ČAS provozuje a vykonává zejména následující činnosti:

  a) podpora a rozvoj algologie rozvíjením vědecké, pedagogické a popularizační činnosti,

  b) organizace, prohlubování a koordinace spolupráce svých členů působících ve vědě i praxi,

  c) pomoc členům spolku při jejich odborné činnosti,

  d) pořádání vědeckých konferencí, odborných a vzdělávacích kurzů apod. včetně akcí se zahraniční účastí,

  e) vydávání a distribuce odborných publikací,

  f) spolupráce se zahraničními subjekty,

  g) oceňování osob podle čl. IX. odst. 13 těchto stanov.

 2. Hlavní činnost ČAS není podnikáním ani jinou výdělečnou činností.
 3. Vedle hlavní činnosti může ČAS vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající vjiné výdělečné čin nosti než je podnikání, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo vhospodárném využití spolkového majetku. Takovou jinou výdělečnou činnost než je podnikání nevykonává spolek za účelem dosažení zisku.
 4. Činnost ČAS může být financována především, nikoli však výlučně, z členských příspěvků, státních příspěvků, zdědictví, odkazů, darů, dotací, grantů, zprodeje odborných publikací, poplatků za účast na akcích pořádaných ČAS a zdalších případných příjmů ze své činnosti.
 5. Majetek ČAS, stejně jako zisk z činnosti, lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 

Čl. V.

Členství

 1. Členství v ČAS je dobrovolné a nezávislé na členství v jiných subjektech. Členství v ČAS je řádné nebo čestné.
 2. Řádným členem ČAS se může stát každá fyzická osoba,

  a) která dovršila věk 18 let,

  b) která souhlasí se stanovami ČAS,

  c) která doručila přihlášku zveřejněnou na webových stránkách ČAS výboru ČAS, přičemž na rubové stránce takové přihlášky je členství takové osoby doporučeno alespoň dvěma stávajícími členy ČAS,

  d) o jejímž přijetí za člena rozhodla členská schůze ČAS a zároveň

  e) která nejpozději do jednoho měsíce ode dne konání členské schůze, na níž bylo rozhodnuto o jejím přijetí za člena ČAS, zaplatí členský příspěvek na aktuální kalendářní rok.

 3. Daná osoba se stává řádným členem ke dni, kdy splní všechny podmínky uvedené vodst. 3 písm. a) až e) tohoto článku.
 4. Čestným členem ČAS se může stát významný vědecký nebo odborný pracovník působící voboru algologie na návrh alespoň pěti členů ČAS, jestliže sčestným členstvím vČAS souhlasí a o jeho zvolení za čestného člena rozhodla členská schůze ČAS.
 5. Členství řádného či čestného člena ČAS zaniká:

  a) dobrovolným vystoupením,

  b) úmrtím,

  c) vyloučením člena; členská schůze ČAS má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle a/nebo poslání ČAS dle těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle těchto stanov.

 6. Členství řádného člena zaniká také nezaplacením členských příspěvků po dobu tří let. 

Čl. VI.

Práva a povinnosti člena

 1. Řádný člen ČAS má právo:

  a) podílet se na činnosti ČAS,

  b) účastnit se všech akcí pořádaných ČAS,

  c) být pravidelně informován o dění vČAS,

  d) podávat návrhy, podněty, vznášet dotazy orgánům ČAS,

  e) obdržet odpověď na své podání v přiměřené době,

  f) volit a být volen do výboru ČAS,

  g) navrhovat změny stanov ČAS,

  h) nahlížet do seznamu členů,

  i) účastnit se členské schůze ČAS.

 2. Řádný člen ČAS má povinnost:

  a) platit členské příspěvky ve výši a vdobě splatnosti stanovené členskou schůzí,

  b) chránit a zachovávat dobré jméno ČAS a dbát o dobrou pověst ČAS,

  c) dodržovat stanovy ČAS,

  d) sdělit ČAS včas případnou změnu svých osobních či kontaktních údajů.

 3. Čestný člen má práva a povinnosti dle tohoto článku svýjimkou povinnosti platit členské příspěvky dle odstavce 2 písm. a) tohoto článku.

Čl. VII.

Seznam členů

 1. Výbor ČAS vede seznam členů, v němž se u každého člena uvádějí následující údaje: příjmení, jméno, tituly, pracoviště, telefon, e-mailová adresa; bydliště, datum narození. Údaje uvedené vpředchozí větě za středníkem jsou přístupné toliko členům výboru ČAS.
 2. Zápis a výmaz ze seznamu členů provádí výbor ČAS. Výbor provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
 3. Každý člen je povinen neprodleně sdělit výboru ČAS změnu svých osobních údajů zapisovaných do seznamu členů, pokud došlo kjejich změně.

Čl. VIII.

Orgány ČAS

Orgány ČAS jsou:

a) členská schůze,
b) výbor.

Čl. IX.

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem ČAS.
 2. Členská schůze projednává činnost ČAS za období od posledního konání členské schůze, přijímá zásady činnosti pro následující období, hodnotí práci výboru a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost ČAS.
 3. Do působnosti členské schůze ČAS patří:

  a) určovat hlavní zaměření činností ČAS,

  b) rozhodovat o změně stanov,

  c) schvalovat rozpočet ČAS na příslušný kalendářní rok,

  d) schvalovat zprávu o hospodaření a zprávu o činnosti výboru za uplynulý kalendářní rok,

  d) rozhodovat o přijetí či vyloučení řádného nebo čestného člena,

  e) volit a odvolávat jmenovitě předsedu výboru, místopředsedu výboru, tajemníka, editora a hospodáře jakožto členy výboru,

  f) stanovovat úkoly pro výbor,

  g) hodnotit činnost výboru i jeho jednotlivých členů,

  h) rozhodovat o výši a době splatnosti členského příspěvku,

  i) rozhodování o přeměně ČAS,

  j) rozhodování o zrušení ČAS s likvidací, volbě a odvolání likvidátora.

 4. Členská schůze si může vyhradit rozhodování případů, které náleží do působnosti výboru ČAS.
 5. Členská schůze je svolávána výborem podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok.
 6. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen do výboru ČAS má každý člen ČAS.
 7. Pozvánku na členskou schůzi spolu s jejím programem rozesílá výbor ČAS všem členům nejméně třicet dní před jeho konáním na e-mailovou adresu všech jednotlivých členů uvedenou v seznamu členů ČAS.
 8. Nezvolí-li členská schůze jinou osobu, předsedá členské schůzi předseda nebo jím pověřená osoba (dále jen "předsedající").
 9. Předsedající řídí členskou schůzi. Návrh programu musí být dán členům ČAS na vědomí výborem ČAS nejpozději společně s pozvánkou na členskou schůzi. Jsou-li na členské schůzi přítomni všichni členové ČAS oprávnění hlasovat, může každý člen ČAS nejpozději do hlasování o schválení programu členské schůze navrhnout jeho změnu; jinak může navrhnout změnu programu výboru nejpozději do doby, kdy bude všem jednotlivým členům odeslána pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem.
 10. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Usnesení přijímá členská schůze většinou hlasů přítomných členů. K usnesení o změně stanov nebo zrušení ČAS se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů.
 11. Člen ČAS přítomný na členské schůzi může až do jejího skončení podat námitku proti usnesení členské schůze, pokud dojde k závěru, že toto usnesení je v rozporu s právním řádem ČR nebo se stanovami ČAS. O námitce rozhodne členská schůze hlasováním. Pokud členská schůze námitku přijme, je její původní usnesení ve věci tímto hlasováním zrušeno; v opačném případě zůstává původní usnesení ve věci platné.
 12. Rozhodování mimo členskou schůzi (rozhodování per rollam) je možné, jestliže osoba oprávněná svolat členskou schůzi zašle návrh rozhodnutí na adresu uvedenou v seznamu členů, dostačuje i odeslání na e-mailovou adresu členů. Návrh takového rozhodnutí musí obsahovat:

  (i) Lhůtu pro doručení vyjádření členů, a není-li taková lhůta uvedena, pak činí 15 dnů, pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi,

  (ii) Podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí.

  Nedoručí-li člen osobě oprávněné ke svolání členské schůze písemný souhlas s návrhem usnesení v příslušné lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů. Rozhodnutí včetně dne jeho přijetí oznámí spolek nebo osoba oprávněná svolat členskou schůzi všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí, dostačuje i odeslání na e-mailovou adresu členů.

 13. Pokud se na tom usnese členská schůze, může ČAS ocenit osobu, která se mimořádně zasloužila o rozvoj algologie. Takové ocenění může mít také peněžitý charakter ve výši, na které se v daném případě usnese členská schůze.

Čl. X.

Výbor

 1. Výbor je statutárním orgánem ČAS.
 2. Výbor řídí činnost ČAS v souladu s těmito stanovami a usneseními členské schůze v období mezi jednotlivými členskými schůzemi ČAS.
 3. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným pěti členy výboru, kterými jsou předseda výboru, místopředseda výboru, tajemník, editor a hospodář.
 4. Za ČAS jedná předseda výboru samostatně.
 5. Členství ve výboru zaniká zánikem členství v ČAS, odstoupením z funkce nebo odvoláním.
 6. Funkční období každého jednotlivého člena výboru činí pět let a automaticky se prodlužuje o dalších pět let, pokud nedošlo nejpozději v poslední den funkčního období, které má být prodlouženo, kzániku členství dané osoby ve výboru.
 7. Pokud zanikne funkce člena výboru v období mezi jednotlivými zasedáními členské schůze a funkce zůstane neobsazena, počet členů výboru se dočasně sníží a práva a povinnosti takového člena výboru budou rozděleny mezi ostatní členy výboru dle rozhodnutí výboru.
 8. Funkce člena výboru zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení o odstoupení předsedovi výboru. V případě předsedy výboru zaniká jeho funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení o odstoupení místopředsedovi výboru.
 9. Členové výboru jsou povinni jednat při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře.
 10. Výbor připravuje návrh rozpočtu ČAS pro příslušný kalendářní rok a předseda výboru tento návrh předkládá členské schůzi ke schválení.
 11. Předseda výboru, kromě jiného, podává členské schůzi zprávu o činnosti výboru.
 12. Místopředseda výboru zajišťuje propagaci akcí ČAS a spolupráci se subjekty, které se zabývají stejnou či podobnou problematikou jako ČAS v České republice i vzahraničí.
 13. Tajemník je zodpovědný za záležitosti organizační povahy.
 14. Editor je šéfredaktorem odborného časopisu Fottea a zajišťuje jeho vydávání.
 15. Hospodář je zodpovědný za hospodaření ČAS vsouladu se závaznými právními předpisy dle rozpočtu schváleného členskou schůzí. Hospodář předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok.
 16. Výbor dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování poslání ČAS. Výboru patří působnost ve všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny členské schůzi.
 17. Do působnosti výboru dále náleží:

  a) svolávat členskou schůzi,

  b) připravovat rozpočet a roční účetní závěrku hospodaření a předkládat je ke schválení členské schůzi;

  c) přijímat zaměstnance, určovat jejich pracovní náplň a ukončovat jejich pracovní poměr,

  d) zřizovat komise pověřené plněním konkrétních úkolů a jmenovat jejich členy,

  e) podávat zprávu o své činnosti za uplynulý rok členské schůzi.

 18. Schůze výboru svolává a řídí předseda výboru a vjeho nepřítomnosti předsedou pověřený člen výboru.
 19. Výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů; usnesení přijímá většinou hlasů přítomných členů. Předseda výboru svolá schůzi výboru vždy do dvou týdnů, byl-li o to požádán alespoň třetinou členů výboru. Nesvolá-li předseda v takovém případě schůzi výboru, může tak učinit i jiný člen výboru.

Čl. XI.

Zrušení a likvidace ČAS

 1. ČAS může být zrušena rozhodnutím členské schůze nebo z důvodu stanoveného zákonem.
 2. O způsobu naložení slikvidačním zůstatkem ČAS rozhodne členská schůze s tím, že tento smí sloužit toliko vědeckým účelům.

Čl. XII.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Výroční plenární schůze podle dosavadního znění stanov se nabytím účinnosti tohoto znění stanov považuje za členskou schůzi. Pracovní konference ČAS podle dosavadního znění stanov se nabytím účinnosti tohoto znění stanov považuje za konferenci ČAS.
 2. Znění těchto stanov nabývá účinnosti dnem 5. 2. 2016, kdy bylo schváleno výroční plenární schůzí ČAS dne 4. 2. 2016.